Statut Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im.Emeryka Hutten-Czapskiego

winieta_towarzystwo

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im.Emeryka Hutten-Czapskiego, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o zasięgu działania międzynarodowym. Siedziba Towarzystwa mieści się w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 12.

§ 2

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, posiada osobowość prawną i jest upoważnione do prowadzenia działalności gospodarczej. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

Rozdział II

Cele oraz sposoby i środki ich realizacji

§ 3

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz:

 1. szerokiego udostępniania zbiorów Rodziny Czapskich w Muzeum im.Emeryka Hutten-Czapskiego przy ul. Piłsudskiego 10/12 w Krakowie w formie stałej ekspozycji jako realizacja postanowień zawartych w akcie darowizny gminie M.Kraków z dnia 12 marca 1903 roku,
 2. wspierania kolekcji i jej pomnażania,
 3. poszerzenia kolekcji o zbiory związane z działalnością członków Rodziny Czapskich zasłużonych dla Polski i jej kultury.

§ 4

Cele powyższe będą realizowane przez:

 1. współdziałanie w organizowanie i utrzymaniu w Muzeum im.Emeryka Hutten-Czapskiego ekspozycji zbiorów kolekcjonera,
 2. pomoc w wystawianiu w Muzeum spuścizny Rodziny Czapskich zarówno w postaci zebranych przedmiotów kultury materialnej jak i wytworów działalności artystycznej ,
 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej związanej ze zbiorami Rodziny Czapskich i jej wspieranie,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Towarzystwa,
 5. udzielanie członkom Towarzystwa wszechstronnej pomocy w działalności naukowej oraz prezentowanie ich opinii, potrzeb i uprawnień wobec władz oraz różnych instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych,
 6. współdziałanie z Dyrekcją Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Gminą Miasta Krakowa w zakresie wynikającym z celów Towarzystwa.

§ 5

Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków założycieli, zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 7

Tytuł członków założycieli noszą członkowie, którzy złożyli podpisy na akcie inicjującym utworzenie Towarzystwa w dniu 15 listopada 1996 r.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która uzyskała poparcie dwóch członków zwyczajnych wprowadzających, podpisała deklarację członkowską i została przyjęta przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie założyciele Towarzystwa lub inne osoby, które należą do Towarzystwa przynajmniej dwa lata.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
  2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Towarzystwa,
  3. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
  4. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa po cenach ulgowych,
  5. korzystania z pomocy Towarzystwa w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych i naukowych oraz ochronie praw autorskich i zawodowych,
  6. posiadania legitymacji oraz noszenia odznaki Towarzystwa.
 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  2. aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,
  3. regularnego uiszczania składek członkowskich.
 5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu na ręce Zarządu Towarzystwa,
  2. wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
  3. w wypadku zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż jeden rok.

  Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub zebrania delegatów na co najmniej 21 dni przed ich terminem. Uchwała powyższych organów jest ostateczna.

 6. Osoba wykluczona może być przyjęta do Towarzystwa na warunkach nowo wstępującego, nie wcześniej jednak niż po upływie 5 lat od daty wykluczenia.
 7. Członkiem honorowym może być osoba pełnoletnia przyjęta uchwałą Zarządu zwykłą większością głosów na wniosek dwóch członków wprowadzających, prowadząca działalność na rzecz Towarzystwa.
 8. Członkostwo członka honorowego ustaje w przypadkach określonych w § 8 pkt. 5 lit.a i b. Tryb odwoławczy dotyczący członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio.
 9. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna przyjęta na mocy uchwały Zarządu zwykłą większością głosów i deklarująca Towarzystwu pomoc finansową.
 10. Członek wspierający-osoba prawna, działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.
 11. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 12. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w § 8 lit.a i b, tryb odwoławczy dotyczący członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio.

§ 9

Cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Towarzystwa.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 10

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 11

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata.

§ 12

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 13

Walne Zebrania członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie zwołuje Prezes Towarzystwa, a to: zwyczajne nie później niż do 15 marca każdego roku kalendarzowego, zaś nadzwyczajne w ciągu 14 dni od daty decyzji Zarządu lub żądania Komisji Rewizyjnej względnie na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Towarzystwa.

§ 14

O Walnym Zebraniu winni być na 7 dni przed terminem powiadomieni pisemnie wszyscy członkowie Towarzystwa. Walne Zebranie po upływie 30 minut od pierwszego terminu na który jest zwołane, w drugim terminie ma prawo podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie ogólnego programu i wytycznych działalności Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie na wmiosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej w tym przedmiocie uchwały,
 5. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych ze statutową działalnością Towarzystwa,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania się Towarzystwa,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Towarzystwa,
 8. nadawanie godności członka honorowego,
 9. podejmowanie innych uchwał, które wymagają zgody Walnego Zebrania.

§ 16

Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym zmiana statutu , odwołanie prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Towarzystwa wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności przynajmniej połowy członków nie obowiązuje

§ 17

Udział w Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 18

Jeżeli ilość członków przekroczy liczbę pięćdziesięciu, Walne Zebranie może zostać wówczas zastąpione przez Zebranie Delegatów na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. Tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd

§ 19

Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na 4 lata. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie skarbnika, a w razie potrzeby wiceprezesa, zastępcę skarbnika i sekretarza. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4 letnią kadencję.

§ 20

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub wiceprezes. Uchwały zapadają większością głosów a w razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 21

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie,
 3. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa ,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 5. sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetu i bilansu celem przedłożenia ich Walnemu Zebraniu,
 6. ewentualne powołanie Rady Naukowej Towarzystwa jako organu pomocniczego dla realizacji celów Towarzystwa określonych w par. 4 lit. c, d, e.

§ 23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 4 lata. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
 4. składanie sprawozdań ze swych czynności.

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz towarzystwa wymienionych w § 10 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie danego organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i dochody Towarzystwa

§ 25

Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności i dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej.

§ 26

Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd. Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach majątkowych i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub wiceprezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 27

Towarzystwo może prowadzić własną działalność gospodarczą we wszystkich dziedzinach prawem dozwolonych. Może również wyodrębnić organizacyjnie specjalny pion do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązywanie Towarzystwa

§ 28

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie według zasad określonych w paragrafie 16.

§ 29

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu towarzystwa, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.